Všeobecné obchodné podmienky

PRODUKTY A SLUŽBY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj fyzických aj online produktov prostredníctvom internetovej stránky www.kymdychamzijem.sk
 
Predávajúci:
 
Ge&Be s.r.o.
Nitrianska 2396/114A
95801 Partizánske
Slovensko
 
IČO: 55746853
DIČ: 2122076022
IČ DPH: SK2122076022
Email: info@kymdychamzijem.sk
Telefón: +421 915 203 313
 
Bankové spojenie:
Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN:SK21 5600 0000 0015 3871 1001
Číslo účtu: 1538711001
Kód banky: 5600
 
 
 
Predávajúci:
Spoločnosť Ge&Be s.r.o., IČO 55746853, so sídlom Nitrianska 2396/114A, 95801 Partizánske, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, prevádzkuje webové stránky www.kymdychamzijem.sk . 
 
Kupujúci / Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania.
 
Produkty – fyzické aj online produkty a služby
 
2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Postup pri objednávaní produktov na webstránke www.kymdychamzijem.sk
Zákazník si objedná produkt prekliknutím sa na objednávkový formulár.
Formulár je potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim, pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.
Pred kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 
3. PRODUKTY
Jednotlivé produkty vyplývajú z aktuálnej informácie uvedenej pri ponuke produktu a služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov a služieb.

4. CENA PRODUKTOV
Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode Predávajúceho pri objednávanom Produkte platnú v čase objednania Produktov. Všetky ceny sú vrátane DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.
Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie produktu spotrebiteľom.

5. AUTORSKÉ PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO A ZMLUVNÁ POKUTA ZA ICH PORUŠENIE
Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autorky Ing. Kataríny Benkovej, spolumajiteľky a konateľky spoločnosti Ge&Be s.r.o.,  v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19  a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.
Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.
 
 
6. PLATOBNÉ PODMIENKY, DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY
 
Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay alebo na dobierku.
Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu zakúpené produkty. Virtuálny obsah bude zaslaný na emailovú adresu kupujúceho okamžite, fyzické produkty budú expedované hneď, ako to bude možné, za pomoci vopred dohodnutého druhu prepravy.
 
7. REKLAMÁCIE

V prípade, že po zaplatení za objednaný nefyzický produkt nebude na email kupujúceho doručený, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke email so zakúpeným produktom nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova.
V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 30 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, môžete poslať reklamáciu e-mailom na info@kymdychamzijem.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na číslo uvedené na stránke kontakt na stránke www.kymdychamzijem.sk

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí na 14 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našimi produktami spokojní, napíšte nám e-mail na info@kymdychamzijem.sk a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.
Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.
Prosím, ako predmet emailu uveďte REKLAMÁCIA.
 
 
8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.
 
10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.
Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho, t. j.za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.
Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.
11. VOĽBA PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 27/10/2023.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 

 
Kontakt:
www.kymdychamzijem.sk
 
Obchodné meno:
Ge&Be s.r.o.
Nitrianska 2396/114A
95801 Partizánske
Slovensko
 
IČO: 55746853
DIČ: 2122076022
IČ DPH: SK2122076022
Email: info@kymdychamzijem.sk
Telefón: +421 915 203 313
 
Bankové spojenie:
Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN:SK21 5600 0000 0015 3871 1001
Číslo účtu: 1538711001
Kód banky: 5600
 
 
Spoločnosť Ge&Be s.r.o., IČO 55746853, so sídlom Nitrianska 2396/114A, 95801 Partizánske, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, prevádzkuje webové stránky www.kymdychamzijem.sk